Bilgi Almak için Hemen İletişime Geçin 

İçinde bulunduğumuz çağda, tüm bireylerden meraklı, araştırmacı ve üretici olması beklenmektedir. Bu sebeple, bireylerin soru sormalarını, araştırmalarını, üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri gerekli görülmektedir.
STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinleri arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak, bu disiplinler arasında tam bütünleşmeyi uyumlu bir şekilde oluşturarak, anaokulundan üniversiteye kadar verilecek proje tabanlı eğitim yaklaşımıyla soru soran, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

STEM eğitim yaklaşımıyla, öğrencilerin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir. İş dünyasına girdiklerinde de proje becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

STEM eğitimi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki teorik bilgilerin uygulamaya, ürüne ve yeni buluşlara dönüştürülmesine olanak tanıması açısından önemlidir. Ayrıca, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğretim gören meraklı, soru sorma becerilerine sahip, yetenekli ve ilgili öğrencilerin belirlenmesini, üniversitelerin Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan deneme ve yanılma yaparak öğrenme, soru sorma, araştırma ve buluş yapma gibi becerilerin ortaya çıkarılmasını ve geliştirilmesini sağlar. Bu da işgücü piyasasında, üretim, Ar-Ge, inovasyon, teknik altyapı, süreç geliştirme ve nitelikli işgücü açığının kapatılmasına hizmet edecektir. STEM eğitimi artık bütün dünya ülkeleri için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Gelişmiş ülkeler sadece içerik öğretmeye ve ezbere dayalı eğitim sisteminden vazgeçip, eğitim sistemlerini disiplinlerarası bir yaklaşımla yaparak-yaşayarak öğrenmeye odaklı hale getirmeye başlamıştır. Bunun nedeni olarak da son yıllarda bilgi toplumunda bireylerin emek ve kas gücünden çok zihinsel düşünme süreçlerinin proje planlama, yönetimi ile üretim becerilerinin ve tutumlarının geliştirilmesinin zorunluluk olarak görülmesidir.

Günümüzün bilgi ve iletişim çağında STEM eğitimi ülkemiz için de çok önemli olup, yeterli bilgi birikimine zamanında sahip olmak açısından eğitim sistemimizde en kısa zamanda proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM eğitimi uygulamalarının yaygınlaşması önem arz etmektedir.

Ülkemizin 10. Kalkınma Planı içinde “yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme” bölümünde yer alan “bilim, teknoloji ve yenilik” maddesinde, araştırmacı insan gücünün nitelik ve nicelik olarak geliştirilerek özel sektörde istihdamının artırılması ihtiyacına vurgu yapılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Öte yandan, 65. Hükûmet programında da “Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştıracağız.” “65’inci Hükûmet olarak, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkarak, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesinin, bilim ve teknoloji ile yenilik alanında yapacağımız atılımlarla mümkün olabileceğinin bilincindeyiz.

Kalkınma stratejimizin özünü; daha donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci, bilgi üreten ve bunu yüksek katma değere dönüştüren insanımız ve işletmelerimiz oluşturmaktadır.” ifadeleri yer almaktadır. Bu anlamda, STEM eğitiminin amaçlarının 65. Hükûmet programının amaçlarına hizmet edeceği ve stratejik bir öneme sahip olduğu görülmektedir

Haftada 2 yarım gün

Salı, Perşembe

Haftada 3 yarım gün

Pazartesi, Çarşamba, Cuma

Yarım gün eğitim saatleri

09:00 – 12:30

Tam gün eğitim saatleri

09:00 – 16:30 --- 013:00 – 16:30

Haftada 5 yarım gün

Haftada 5 tam gün

 

Okulumuz hafta içi sabah 07:45 de nöbetçi öğretmenle beraber çalışan velilerimiz için açılır ve akşam 18:00’e kadar yine nöbetçi öğretmenimizle beraber velilerimiz beklenir.